Liên Hệ

banner-tu-van-truc-tuyen


Tel : 042.217.4505

Mobile: 0913.097.455


Hotline:

0982.290.129

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6
mod_vvisit_counterHôm qua34
mod_vvisit_counterTuần này75
mod_vvisit_counterTuần trước306
mod_vvisit_counterTháng này1559
mod_vvisit_counterTháng trước22140

Nâng cao ý th?c b?o v? môi tr??ng c?a doanh nghi?p

Nâng cao ý th?c b?o v? môi tr??ng c?a doanh nghi?p

?? v?a b?o v? môi tr??ng, v?a nâng cao s?c c?nh tranh, các doanh nghi?p nên quan tâm ??n ba nhóm gi?i pháp: nh?n th?c, n?ng l?c tài chính, b? máy qu?n lý môi tr??ng.Theo ?ó, doanh nghi?p c?n thay ??i nh?n th?c v? b?o v? môi tr??ng nói chung và trong l?nh v?c th??ng m?i nói riêng, ti?n t?i thay ??i hành vi c?a công ty trong quá trình s?n xu?t, kinh doanh. Theo ?ó, các doanh nghi?p c?n chú ý nh?ng v?n ?? sau:

Th? nh?t: th?c hi?n ?ánh giá tác ??ng môi tr??ng. H?u nh? các doanh nghi?p ??u thuê d?ch v? t? v?n l?p báo cáo vì v?y h? không hi?u tác ??ng môi tr??ng là gì, n?i dung nh? th? nào, có trách nhi?m gì hay không. Do ?ó, doanh nghi?p c?n nghiêm túc th?c hi?n báo cáo ?ánh giá tác ??ng và cam k?t b?o v? môi tr??ng khi có k? ho?ch tri?n khai ??u t? d? án. Các công ty c?n v?n hành liên t?c thi?t b? khi ?i vào s?n xu?t, tránh tình tr?ng v?n hành ??i phó khi có c? quan qu?n lý ??n ki?m tra.

doanh nghi?p c?n ??u t? ??i m?i công ngh? s?ch, áp d?ng các ph??ng pháp s?n xu?t s?ch ?? h??ng t?i s? phát tri?n b?n v?ng. ?nh do tác gi? cung c?p.
Doanh nghi?p c?n ??u t? ??i m?i công ngh? s?ch, áp d?ng các ph??ng pháp s?n xu?t s?ch ?? h??ng t?i s? phát tri?n b?n v?ng. ?nh do tác gi? cung c?p.

Th? hai: Trong quá trình s?n xu?t, kinh doanh có nhu c?u s? d?ng n??c ho?c các tài nguyên khác ?? s?n xu?t, ph?i làm th? t?c xin c?p phép và x? th?i theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Th? ba: Các doanh nghi?p c?n ??u t? ??i m?i công ngh?, áp d?ng ph??ng pháp s?n xu?t s?ch ?? h??ng t?i s? phát tri?n b?n v?ng. Công ngh? s?ch có th? hi?u là công ngh? không gây ô nhi?m môi tr??ng ho?c phát th?i ít ch?t gây ô nghi?m. T??ng t?, nhiên li?u s?ch có th? hi?u là các nhiên li?u mà khi s? d?ng s? không ho?c ít phát th?i ra ch?t gây ô nhi?m môi tr??ng.

Các ph??ng pháp ?? doanh nghi?p ti?n hành c?i ti?n công ngh?:

C?i ti?n nâng cao k? thu?t c?a các trang thi?t b? x? lý ch?t th?i ?? nâng cao hi?u qu? c?a công tác, góp ph?n h?n ch? tác nhân gây ô nhi?m môi tr??ng; thay ??i công ngh? ??c h?i gây ô nhi?m môi tr??ng b?ng các công ngh? s?ch, ít ho?c không gây ô nhi?m; ??u t? công ngh? x? lý ch?t th?i theo hai h??ng: khuy?n khích nghiên c?u thi?t k? thi?t b?, dây chuy?n công ngh? có th? s?n xu?t trong n??c ??ng th?i nh?p kh?u công ngh? tiên ti?n t? n??c ngoài ??m b?o cho vi?c x? lý ch?t th?i ??t tiêu chu?n v? môi tr??ng; xây d?ng h? th?ng x? lý ch?t th?i.

Thu h?i và tái s? d?ng m?t s? lo?i ch?t th?i r?n ??c thù trong m?t s? c? s? s?n xu?t có nguy c? gây ô nhi?m cao nh? c? s? s?n xu?t thu?c lá, c? s? d?t may...; h?n ch? vi?c s? d?ng nhiên li?u gây ô nhi?m trong s?n xu?t nh?m gi?m ?áng k? ngu?n gây ô nhi?m.

??i v?i nh?ng công ty s?p thành l?p, c?n ??a vào dây chuy?n s?n xu?t h? th?ng x? lý ch?t th?i ??ng b?. Trong quá trình ho?t ??ng, công ty c?n th?c hi?n chính sách b?o d??ng, ki?m tra ??nh k?, tuy?t ??i không ?? x?y ra tình tr?nh vi?c ?ã r?i m?i lo x? lý. H?u qu? x?y ra ??i v?i doanh nghi?p r?t khôn l??ng, m?t là ph?i ng?ng kinh doanh, hai là ph?i di d?i và b?t ??u xây d?ng c? s? m?i. Nh? v?y, chi phí doanh nghi?p ph?i b? ra còn l?n h?n r?t nhi?u so v?i ??u t? h? th?ng x? lý môi tr??ng t? ban ??u.

Th?c hi?n quy trình s?n xu?t s?ch ??i v?i s?n ph?m nh?m gi?m các r?i ro cho con ng??i và môi tr??ng. Áp d?ng ph??ng pháp s?n xu?t s?ch không nh?ng h?n ch? ???c ô nhi?m trong n??c mà còn gi?m ???c chi phí s?n xu?t, giá thành và nâng cao s?c c?nh tranh c?a s?n ph?m, b?o v? môi tr??ng...

Th? t?: Trong xu th? toàn c?u hóa, m?t trong nh?ng v?n ?? mà chính các doanh nghi?p c?a nh?ng n??c ?ang phát tri?n hay g?p ph?i trong vi?c ??y m?nh xu?t kh?u, thâm nh?p vào th? tr??ng qu?c t? là vi?c thi?u thông tin. ?? kh?c ph?c tình tr?ng này, tr??c h?t, công ty c?n k?p th?i c?p nh?t các quy ??nh pháp lu?t môi tr??ng trong n??c ?? n?m b?t ???c nh?ng quy ??nh v? thu?, phí môi tr??ng; quy ??nh v? x? ph?t vi ph?m hành chính... ??ng th?i ph?i ch? ??ng tìm hi?u nh?ng quy ??nh c?a pháp lu?t môi tr??ng qu?c t? nh? thông tin v? tiêu chu?n và các bi?n pháp v? s?c kh?e hay ki?m d?ch ???c áp d?ng ??i v?i s?n ph?m xu?t kh?u t?i các th? tr??ng tr?ng ?i?m.

Nhóm gi?i pháp nh?m nâng cao n?ng l?c tài chính c?a doanh nghi?p:

Th? nh?t: Các doanh nghi?p có th? ??i m?i dây chuy?n công ngh? nh?m ti?t ki?m chi phí s?n xu?t, ??ng th?i t?o ???c ch? ??ng cho s?n ph?m trên th? tr??ng.

Th? hai: Các doanh nghi?p c?n có chi?n l??c kinh doanh c? th? và hi?u qu?, khai thác t?i ?a nh?ng ti?m l?c v?n có c?a doanh nghi?p, tranh th? t?i ?a ngu?n v?n h? t? Nhà n??c.

Bên c?nh ?ó, doanh nghi?p c?n nghiên c?u các bi?n pháp khác nh?m nâng cao n?ng l?c tài chính c?a mình qua ?ó có thêm kinh phí ??u t? cho vi?c b?o v? môi tr??ng.

Nhóm gi?i pháp nh?m hoàn thi?n b? máy qu?n lý môi tr??ng t?i doanh nghi?p:

Nh?m hoàn thi?n b? máy qu?n lý môi tr??ng t?i doanh nghi?p, các doanh nghi?p c?n quan tâm ??n nh?ng v?n ?? sau:

Th? nh?t: Các doanh nghi?p c?n có k? ho?ch ?ào t?o ngu?n nhân l?c có trình ?? chuyên môn v? môi tr??ng nh?m áp d?ng các quy ??nh và quy chu?n qu?c gia và qu?c t? c?a s?n ph?m liên quan ??n môi tr??ng.

Th? hai: Các doanh nghi?p c?n ??u t? xây d?ng t? ch?c qu?n lý môi tr??ng trong doanh nghi?p, chuyên môn hóa cán b? qu?n lý môi tr??ng trong doanh nghi?p. Tránh tình tr?ng cán b? kiêm nhi?m nhi?u ch?c danh, d?n ??n tình tr?ng không có ?? th?i gian c?ng nh? n?ng l?c ?? th?c hi?n nhi?m v? ???c giao. Theo ?ó, ?? xây d?ng m?t t? ch?c qu?n lý môi tr??ng trong m?t doanh nghi?p ho?t ??ng có hi?u qu?, khâu quan tr?ng nh?t ?ó là chu?n b? nhân l?c. ?ó ph?i là nh?ng ng??i am hi?u các ho?t ??ng c?a công ty, am hi?u v? k? thu?t c?ng nh? các v?n b?n pháp lu?t, có n?ng l?c khoa h?c công ngh? và môi tr??ng, am hi?u v? h? th?ng tiêu chu?n môi tr??ng... Ngoài ra, h? c?ng có kh? n?ng v?n hành các h? th?ng x? lý, phân tích ki?m tra m?c ?? ??m b?o tiêu chu?n môi tr??ng c?a s?n ph?m và ch?t th?i, có kh? n?ng ?ánh giá tác ??ng môi tr??ng trong su?t quy trình s?n xu?t c?a công ty; k? ho?ch ?? th??ng xuyên ti?p c?n k?p th?i v?i các thông tin v? th? tr??ng liên quan ??n y?u t? môi tr??ng c?a s?n ph?m.

 

Link liên kết

Xây nhà tr?n gói
D?ch v? xây nhà tr?n gói chuyên nghi?p t?i Vi?t Nam
Siêu th? d?ch v?
C?a hàng Siêu th? d?ch v? online, cung c?p t?t c? các d?ch v? c?n thi?t cho khách hàng.
Bàn gh? h?c sinh
D?ch v? cho thuê nhân công xây d?ng, công nh?t ho?c khoán
T?m cách nhi?t
T?m cách nhi?t s? 1 Vi?t Nam
D?ch v? cáp MyTV
D?ch v? truy?n hình c?a VNPT, MyTV
L?p m?ng VNPT
l?p m?ng VNPT t?i Hà N?i, khuy?n m?i l?n
Thi?t k? n?i th?t
D?ch v? thi?t k? n?i th?t chuyên nghi?p, làm khách hàng v?a lòng cho ngôi nhà ??c m?.
L?p m?ng Internet Viettel
D?ch v? l?p ??t internet Viettel t?i nhà.
D?ch v? S?a ch?a ?i?u hòa
D?ch v? s?a ?i?u hòa chuyên nghi?p t?i Hà N?i,
S?t thép xây d?ng
Chuyên cung c?p các lo?i s?t thép xây d?ng chính hãng
Giá tr?ng gà
D?ch v? cung c?p tr?ng gà tr?c ti?p t? trang tr?i ??n ng??i tiêu dùng.
Kem Hàn Qu?c
Kem Hàn Qu?c, ngon nh?t Hà N?i, chuy?n hàng t?n nhà
B?o hi?m Ô tô B?o Vi?t
B?o hi?m ô tô, thân v?, v?t ch?t xe
Ng??i giúp vi?c Hà N?i
Cung c?p ng??i giúp vi?c ch?t l??ng cho khách hàng t?i Hà N?i